تغذیه

کالری و جدول ارزش غذایی انار

جدول ارزش غذایی انار در ۱۰۰ گرم کالری انار۸۳کل چربی۱.۲ گرمچربی اشباع۰.۱ گرمچربی چند غیر اشباع۰.۱ گرمچربی تک غیر اشباع۰.۱ گرمکلسترول۰ میلی گرمسدیم۳ میلی گرمپتاسیم۲۳۶ میلی ...

داغ ترین مطالب