صرع

عوارض قرص گاباپنتین

بسیاری از افراد دچار تشنج ناشی از صرع می شوند، از این رو دانستن عوارض قرص گاباپنتین دارای اهمیت فراوانی است. قرص گاباپنتین یک داروی ضد ...

داغ ترین مطالب