برنامه بدنسازی چربی سوزی

برنامه بدنسازی بانوان برای چربی سوزی

تقریبا می توان گفت بیشتر بانوان به دنبال چربی سوزی هستند و داشتن اندامی زیبا برای آن ها بسیار اهمیت دارد. این برنامه بدنسازی بانوان مخصوص چربی سوزی است.

برنامه ورزشی بدنسازی برای خانم ها

برنامه ورزشی بدنسازی خانم ها با آقایان مقداری متفاوت است، زیرا فیزیک بانوان با آقایان تفاوت های بنیادی دارند. این برنامه تمرینی مخصوص بانوان است.

namad