هندوانه

جدول ارزش غذایی هندوانه

با توجه به مصرف بسیار زیاد این میوه و جذابی آن برای مردم ایران، جدول ارزش غذایی هندوانه اهمیت بالایی پیدا می کند. هرچند کالری هندوانه چندان قابل توجه نیست.

namad