چربی شکم

انواع چربی شکم و نحوه از بین بردن آن ها

چربی شکم به طور کلی دو نوع دارد که یکی از آن ها چربی زیر جلدی و دیگری چربی احشایی است. مورد دوم به مراتب با خطرات بیشتری همراه است.