آزمایشگاه

چرا در آزمایشگاه‌ها از ظروف شیشه ‌ای استفاده می‌شود؟

یکی از مهم‌ترین ابزارهای مصرفی در آزمایشگاه های تشخیص طبی، پاتولوژی، ژنتیک و…، ظروف شیشه‌ ای هستند.