برنامه بدنسازی

امروز شروع کن، فردا دیره!

برنامه بدنسازی مبتدی با افزایش حجم فوق العاده

هدف: حجمی
سطح: مبتدی
روزهای تمرین در هفته: ۴ روز
مناسب برای: آقایان و بانوان
مشاهده

برنامه بدنسازی افزایش وزن و حجم مبتدی 4 جلسه در هفته

هدف: افزایش وزن و حجم
سطح: مبتدی
روزهای تمرین در هفته: 4 روز
مناسب برای: آقایان و بانوان
مشاهده

برنامه بدنسازی فقط با دمبل حرفه ای برای تمرین در خانه

هدف: عضله سازی و حجمی
سطح: حرفه ای
روزهای تمرین در هفته: ۵ روز
مناسب برای: آقایان و بانوان
مشاهده

برنامه بدنسازی بانوان برای فرم دهی

هدف: فرم دهی
سطح: مبتدی
روزهای تمرین در هفته: ۵ روز
مناسب برای: بانوان
مشاهده

برنامه بدنسازی فیتنس مبتدی برای تمام بدن

هدف: فیتنس و عضله سازی
سطح: مبتدی
روزهای تمرین در هفته: ۳ روز
مناسب برای: آقایان و بانوان
مشاهده

برنامه بدنسازی حجمی طبیعی با رشد فوق العاده عضلات

هدف: حجمی طبیعی و عضله سازی
سطح: مبتدی تا حرفه ای
روزهای تمرین در هفته: ۵ روز
مناسب برای: آقایان
مشاهده

برنامه بدنسازی فیتنس حرفه ای ۶ روز در هفته

هدف: فیتنس
سطح: حرفه ای
روزهای تمرین در هفته: ۶ روز
مناسب برای: آقایان و بانوان
مشاهده

برنامه بدنسازی حجمی برای افراد مبتدی، نیمه حرفه ای و حرفه ای

هدف: حجمی و عضله سازی
سطح: مبتدی تا حرفه ای
روزهای تمرین در هفته: ۳ تا ۶ روز
مناسب برای: آقایان و بانوان
مشاهده

برنامه بدنسازی حجمی مبتدی سه روز در هفته بسیار موثر

هدف: حجمی
سطح: مبتدی
روزهای تمرین در هفته: ۳ روز
مناسب برای: آقایان و بانوان
مشاهده

برنامه بدنسازی چربی سوزی سه روز در هفته

هدف: چربی سوزی
سطح: نیمه حرفه ای
روزهای تمرین در هفته: ۳ روز
مناسب برای: بانوان و آقایان
مشاهده

برنامه بدنسازی چربی سوزی و عضله سازی ۲ روز در هفته

هدف: چربی سوزی و عضله سازی
سطح: نیمه حرفه ای
روزهای تمرین در هفته: ۲ روز
مناسب برای: بانوان و آقایان
مشاهده

برنامه تمرینی بدنسازی برای افزایش حجم و قدرت

هدف: افزایش حجم و قدرت
سطح: نیمه حرفه ای تا حرفه ای
روزهای تمرین در هفته: ۴ روز
مناسب برای: آقایان و بانوان
مشاهده