تیپ بدنی

انواع تیپ بدنی: اندومورف، مزومورف یا اکتومورف هستید؟

شناخت انواع تیپ بدنی می تواند در تهیه برنامه بدنسازی و رژیم غذایی کمک کند. اکتومورف، مزومورف و اندومورف سه تیپ بدنی آقایان هستند.