خلاقیت

خلاقیت انسان در چه سنی به اوج می رسد؟

شاید تصور کنید که داشتن خلاقیت به سن خاصی محدود می شود یا در دهه های مختلف زندگی کاهش و افزایش می یابد. در مقاله پیش رو به بررسی این موضوع می پردازیم.

namad