سرطان رحم

تاثیر مثبت بلوبری بر سرطان رحم

دانشمندان در تحقیقات جدید خود توصیه می کنند که زنان مبتلا به سرطان رحم از بلوبری استفاده کنند. تاثیر مثبت بلوبری بر سرطان رحم در این تحقیقات اثبات شده است.