عوارض داروها

عوارض قرص گاباپنتین

استفاده اصلی این دارو برای کنترل تشنج می باشد که بسیاری از افراد از آن استفاده می کنند. از این رو باید عوارض قرص گاباپنتین را به خوبی بدانیم.

عوارض ترامادول چه چیزهایی هستند؟

قرص ترامادول در انواع مختلف مانند ترامادول ۲۰۰ ساخته می شود که تنها با تجویز پزشک باید مصرف شود. عوارض ترامادول به دو دسته خطرناک و رایج تقسیم می شوند.

namad