غدد

علائم بیماری تیروئید به طور کامل

با آنکه پر کاری و کم کاری تیروئید از شایع ترین بیماری های این عضو بدن می باشند، اما علائم بیماری تیروئید می توانند نشان دهنده شرایط دیگری نیز باشند.