قتل

آیا قاتلان سریالی، قاتل زاده می شوند؟

احتمالا شما هم نام برخی از قاتلان سریالی را شنیده اید و این سوال برایتان پیش آمده که آیا آن ها اینگونه متولد می شوند یا عوامل محیطی باعث قاتل شدن آن ها می شود؟