موسیقی

۱۳ احساسی که موسیقی در ما ایجاد می کند

موسیقی می تواند احساسات مشابهی را در فرهنگ های مختلف ایجاد نماید.