پروستات

فعالیت بدنی باعث پیشگیری از سرطان پروستات می شود

تحقیقات نشان داده اند که فعالیت های بدنی می توانند باعث پیشگیری سرطان پروستات شوند.