گلابی

کالری و جدول ارزش غذایی گلابی در ۱۰۰ گرم

جدول ارزش غذایی گلابی و از همه مهم تر، کالری گلابی برای طرفداران آن اهمیت بسیاری دارد.