انرژی

کالری مورد نیاز بدن چقدر است؟

کالری مورد نیاز بدن به میزان کالری دیافتی در روز گفته می شود. در این مطلب مقدار کالری که در روز باید مصرف کنیم را ببرسی می کنیم. با گومگ همراه باشید.