برداشتن رحم

۳ باور غلط درباره جراحی هیسترکتومی

جراحی هیسترکتومی یا برداشتن رحم برای بسیاری از زنان انتخابی اجباری است و باید آن را انجام دهند، اما باورهای غلطی پیرامون آن شکل گرفته است.