تغذیه ورزشی

بعد از دویدن چه بخوریم؟ راهنمای تغذیه بعد از دویدن

تغذیه بعد از دویدن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و می تواند تاثیرات این ورزش را تا حد چشمگیری افزایش یا کاهش دهد.