تکرر ادرار

دلایل تکرر ادرار در زنان

دلایل تکرر ادرار در زنان در بسیاری از موارد با مردان متفاوت هستند. بسیاری از زنان در طول زندگی خود چندین مرتبه تکرر ادرار تا تجربه می کنند.