خرما

کالری و جدول ارزش غذایی خرما

ارزش غذایی خرما و میزان کالری خرما برای افرادی که در حال کاهش وزن یا ورزش هستند بسیار اهمیت دارد. در این مطلب ارزش غذایی خرما را بررسی می کنیم و در سه پیمانه مختلف برای نمایش قرار می دهیم.

namad