خودگویی

آیا صحبت کردن با خود، طبیعی است؟

اگر عادت دارید با خود صحبت کنید و این رفتار باعث نگرانی در شما شده است، بد نیست بدانید که تنها نیستید و صحبت کردن با خود بسیار شایع است.