پیشانی

رفع خطوط اخم پیشانی

برای رفع خطوط اخم پیشانی روش های مختلفی مانند استفاده از ماسک ها، تمرینات مختلف و انجام ندادن برخی فعالیت ها وجود دارد.