کمر درد

خطرات نادیده گرفتن کمر درد و مشکلات ستون فقرات

مشکلات ستون فقرات می توانند باعث کمردرد و بسیاری عوارض دیگر شوند. این در حالی است که اقدام به موقع می تواند خطرات آن ها را از بین ببرد.